ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน รอบที่ 2 (เฉพาะ ปวช.)...[16 ต.ค. 2560]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่อง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2560...[03 ต.ค. 2560]   
    ประกาศจากฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา...[02 ต.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และ การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560...[15 ก.ย. 2560]   
    ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2560...[15 ก.ย. 2560]   
    ประกาศงานวัดผลและประเมินผล...[11 ก.ย. 2560]   
    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกสอนลีลาศ ในวันพุธ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเทพทาโร วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เวลา ๐๙.๒๐ – ๑๑.๒๐ น....[29 ส.ค. 2560]   
    แอ่วภาคเหนือ ทัวร์บนดอย ชมรอยพระบาท สูดอากาศบริสุทธิ์...[23 ส.ค. 2560]   
    ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ SME...[22 ส.ค. 2560]   
    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการ ตรวจสุขภาพ และคัดกรองสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560...[12 มิ.ย. 2560]   
     
   อ่านทั้งหมด