Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ข่าวประกาศ  
     
   
 
  ภาพกิจกรรม  
       
   
 
    ดูทั้งหมด         
 
  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  
     
   
 

 

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    คู่มือการใช้งาน AIS WIFI และ TS-TECH WIFI...[30 ต.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่ง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ (สาขาวิชาช่างยนต์)...[26 ก.ค. 2560]   
    ขอเชิญสมัครเข้าโครงการคัดเลือก ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2 ...[29 มิ.ย. 2560]   
    รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560...[27 เม.ย. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...[03 เม.ย. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...[31 มี.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถ...[09 มี.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2560...[03 ก.พ. 2560]   
    ประชาสัมพันธ์จากงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ เรื่อง โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...[13 ม.ค. 2560]   
    ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร และบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เข้าร่วมโครงการ อบรมสุขอนามัยและสุขภาพ...[13 ม.ค. 2560]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ข่าวนักเรียนนักศึกษา  
    ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน รอบที่ 2 (เฉพาะ ปวช.)...[16 ต.ค. 2560]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่อง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2560...[03 ต.ค. 2560]   
    ประกาศจากฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา...[02 ต.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และ การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560...[15 ก.ย. 2560]   
    ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2560...[15 ก.ย. 2560]   
    ประกาศงานวัดผลและประเมินผล...[11 ก.ย. 2560]   
    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกสอนลีลาศ ในวันพุธ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเทพทาโร วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เวลา ๐๙.๒๐ – ๑๑.๒๐ น....[29 ส.ค. 2560]   
    แอ่วภาคเหนือ ทัวร์บนดอย ชมรอยพระบาท สูดอากาศบริสุทธิ์...[23 ส.ค. 2560]   
    ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ SME...[22 ส.ค. 2560]   
    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการ ตรวจสุขภาพ และคัดกรองสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560...[12 มิ.ย. 2560]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ประกาศสอบราคา  
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...[16 พ.ย. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[16 พ.ย. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ชื่อเรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง...[16 พ.ย. 2560]   
    ประกาศวิทยลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...[30 ต.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560...[30 ต.ค. 2560]   
    เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน)...[05 ต.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...[22 ก.ย. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมปรับปรุงกั้นห้องงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน...[19 ก.ย. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน สิงหาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...[19 ก.ย. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง...[19 ก.ย. 2560]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  สำนักงานภายใน สอศ. และ สถานศึกษาใน อศจ.  
  สำนักงานภายใน สอศ.   สถานศึกษาใน อศจ.  
  - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีฯ  
  - สำนักอำนวยการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯ  
  - สำนักความร่วมมือการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรี  
  - สำนักติดตามและประเมินผลฯ   - วิทยาลัยการอาชีพนครศรีฯ  
  - สำนักนโยบายและแผนฯ   - วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  
  - สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคสิชล  
  - สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ   - วิทยาลัยการอาชีพพรหมคิรี  
  - กลุ่มงบประมาณและติดตามผล สอศ.   - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
      - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ  
      - วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีฯ  
 
  ระบบสารสนเทศ  
      
 
     
 
     
 
  รวมลิงค์  
      
 
     
     
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
     
 
     
 
  ผู้บริหารสถานศึกษา  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ประกันคุณภาพ  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  งานส่งเสริมผลผลิตการ  
   
 
  แผนปฎิบัติราชการ  
  ประจำปีงบประมาณ 2560  
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
   
   
   
   
 
  สถิติการเยี่ยมชมเวบไซต์  
 
วันนี้ 120
เมื่อวาน 184
เดือนนี้ 2,038
เดือนที่แล้ว 6,191
ปีนี้ 64,978
ปีที่แล้ว 121,171
รวม 186,149
 
 
     
  ผู้ดูแลระบบ  
 
 
     
  Design By www.ts-tech.ac.th